Waar in de tekst het woord 'hij' wordt gebruikt, wordt zowel 'hij' als 'zij' bedoeld.

Gedragscode Coaching Collectief Amethist

Doel
Het doel van deze gedragscode is de professionaliteit van de bij het Coaching Collectief Amethist aangesloten coaches onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van coaches en om voldoende uitgangspunten en richtlijnen te bieden om verantwoord te kunnen handelen in alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen. Met als doel een wereld creëren waarin ieder mens tot zijn recht komt en de ruimte vindt om zijn volledige potentieel te benutten.
Tevens biedt de gedragscode de cliënt duidelijkheid. De uitgangspunten zijn vertaald in concrete gedragsregels en de cliënt kan er op rekenen dat de aangesloten coaches deze gedragsregels naleven in het contact met de cliënt, en waar in de gedragscode genoemd, ook daarbuiten.

Uitgangspunten

  1. de cliënt weet zelf het beste wat goed voor hem is en kan, zowel in zijn privé- als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, beslissen wat hij wél of niet wil. Daarmee is de cliënt ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
  2. de cliënt en de coach zijn elkaar gelijkwaardig, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
  3. de coach is verantwoordelijk voor de gekozen middelen en instrumenten en een professionele inzet van deze middelen en instrumenten.

Verklaring
Iedere coach die bij het Coaching Collectief Amethist is aangesloten verklaart vrijwillig zich volledig te houden aan de gedragscode die in dit document wordt weergegeven.
Iedere coach die bij het Coaching Collectief Amethist is aangesloten verklaart de visie en de missie van Amethist Developing People volledig te onderschrijven en in de geest daarvan te handelen.

Waarden:
Wij werken vanuit de volgende waarden:


de coach brengt deze waarden tot uitdrukking door het naleven van de volgende gedragsregels: